ELDIA - prosjekt og forskningskonsortium (NO)

0 Comments

Språklandskapet i Europa gjennomgår store forandringer. Språkpolitiske endringer samt forandringer i utdanningssystem og migrasjonsmønster, utfordrer og påvirker språklige roller og oppgaver mellom nasjonalstater, nasjoner og etniske grupper. ELDIA (European Language Diversity for All) er et multivitenskapelig forskningsprosjekt som har som formål å rekonseptualisere, fremme og revurdere individuell og samfunnsmessig flerspråklighet. Eksperter innen praktisk lingvistikk og sosiolingvistikk, rettsvitenskap, samfunnsvitenskap og statistisk vitenskap, utvalgt fra 8 universiteter i 6 europeiske land, skal i samarbeid fremme forståelsen for hvordan lokalen og nasjonale språk samt ”internasjonale formidlerspråk” (vehicular languages) samhandler i dagens Europa. Forskningsprosjektet fokuserer på noen utvalgte flerspråklige folkegrupper, som representerer et bredt spekter av forskjellige politiske og sosioøkonomiske situasjoner blant språklige minoriteter i Europa (store og små minoriteter, gamle minoritetsgrupper og nyere innvandregrupper, vitale og truede språk, delvis og fullt standardiserte språk). Alle disse minoritetsspråkene er finsk-ugriske språk. I et internasjonalt minoritetsspråkperspektiv har nettopp denne språkfamilien vært sterkt underrepresentert. Forskningsresultatene har likevel en generell nytteverdi: de skal være med på å fremme forskning på flerspråklighet og språkpolitisk utvikling i andre flerspråklige miljøer, både i og utenfor Europa.Geographic indication

Kv(N) = kvensk i Norge

NS(N) = nordsamisk i Norge

Me(S) = meänkieli (tornedalfinsk) i Sverige

Ka(F) = karelsk i Finland

Ka(R) = karelsk i Russland

Es(F) = estisk i Finland

Ve(R) = vepsisk i Russland

SF(S) = svensk i Finland

Se(E) = setu i Estland

Se(R) = setu i Russland

Võ(E) = võru (sørestisk) i Estland

Es(G) = estisk i Tyskland

Hu(A) = ungarsk i Østerrike

Hu(S) = ungarsk i Slovenia

Prosjektet skal utvikle en systematisk og generaliserbar metode for å beskrive, måle og evaluere effekten av den endrede balansen mellom språk i Europa ved å skape et ’barometer’ for analyse av flerspråklighet; the European Language Vitality Barometer (EuLAViBar). Med dette verktøyet vil det være mulig å analysere aspekt som a) språklig mangfold b) bruk av forskjellige formidlerspråk (vehicular) i forskjellige sammenhenger c) spørsmål knyttet til enkelte språks vitalitet, vern og truethet. Videre skal prosjektet utvikle en generell og testbar modell for å beskrive bruksområdene til formidlerspråk på internasjonalt, nasjonalt og regionalt nivå. Prosjektet er banebrytende på minst tre områder:

1) Rekonseptualisering av europeisk flerspråklighet: utgangspunktet er ikke tillært flerspråklighet (undervisning av de store språkene som fransk og engelsk til enspråklige talere av nasjonalspråk), men en ny forståelse av at flerspråklighet er en del av Europas kulturarv, og som omhandler bruk av nasjonale og regionale språk parallelt med internasjonale formidlerspråk.

2) En konstruktivistisk modell basert på interaksjon: fokus flyttes fra en konfliktbasert modell (rivalisering mellom språk, flerspråklighet som en psykologisk eller sosioøkonomisk byrde for individ eller samfunn) til en modell som vektlegger samfunnmessig dialog og felles virksomhet. I stedet for ’språklighet’ (languageness) konsentrerer prosjektet seg om ’språking’(languaging), altså den aktive språkbruken og de språklige valg som gjøres.

3) Et mer differensiert syn på minoritetsspråk: fokus flyttes fra den forenklede problemstillingen om hvorvidt et språk snakkes/forstås eller ikke, til språkets mer komplekse roller som bærer av symbolske funksjoner og kulturelle verdier samt til det brede spekter av språkbaserte kulturelle praksiser.

Resultatene fra prosjektet skal publiseres i vitenskapelige fora (tidskrifter, konferanser), på prosjektets hjemmeside (under oppbygging) så vel som på ulike arrangementer som retter seg direkte mot den store allmennheten. Spesielt vil vi forsøke å involvere ideelle organisasjoner, lokale språkbrukere og andre interessenter.

Prosjektet er treårig med oppstart i januar/mars 2010.

Partnere og sentrale deltagere:

Deltagere nr. Organisasjon Land

1 (Koordinator)

Prof. Anneli Sarhimaa

UMZ Johannes-Gutenberg-Universität Mainz
Tyskland
2 Prof. Riho Grünthal
UH
Helsingfors universitet
Finland
3 Prof. Johanna Laakso
UNIVIE
Universität Wien
Østerrike
4 Prof. Jarmo Lainio
SU
Stockholms Universitet (-04.2011)
Sverige
5 Prof. Karl Pajusalu, Prof. Helle Metslang
UT
Tartu Ülikool
Estland
6 Prof. Sia Spiliopoulou Åkermark
AIPI
Ålands fredsinstitut
Åland, Finland
7 Prof. Helena Sulkala
UO
Oulun yliopisto
Finland
8 Prof. Anna Kolláth
UM
Univerza v Mariboru
Slovenia

About the author


There are no comments to "ELDIA - prosjekt og forskningskonsortium (NO)" yetPlease login and leave a comment

SlovenianKarelianGerman (Germany-Switzerland-Austria)EstonianFinnish (Suomi)Hungarian (formal)Russian (CIS)Svenska (Sverige)Võro (Estonia)English (UK)
eldia - Seventh Framework Programme
This Project is funded by the European Union under the 7th Framework Programme.
Copyright © 2018 ELDIA. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.